What is intimidate in tagalog

what is intimidate in tagalog

Check 'intimidate' translations into Tagalog. Look through examples of intimidate translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. The English word "intimidate" can be translated as the following words in Tagalog: Best translation for the English word intimidate in Tagalog: tak u tin [verb] to frighten someone; to scare someone; to intimidate someone; to threaten someone; to daunt; to be daunting 2 .

Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan. Mag qhat in. Ingles Tagalog Ingles. Ipakita ang mga pagsasalin na ginawa sa algorithm.

Katulad na mga parirala. Mga halimbawa Idagdag. Despite such intimidationthe brothers continued delivering spiritual food. Sa kabila ng pananakotpatuloy pa ring inihatid ng mga brother ang espirituwal na pagkain. No wonder Moses was not intimidated by Pharaoh! Hindi nga kataka-taka na si Moises intimidatd hindi natakot kay Paraon! Under normal circumstances, his vocalization is far less intimidating : a harsh grating sound —much like the sound of a saw cutting wood.

Sa what day was february 1 2003 ng ahat na mga kalagayan, ang kaniyang ihtimidate ay hindi nakatatakot : isang magaralgal na tunog —tulad ng tunog ng isang lagareng pumuputol ng kahoy. They may feel intimidated by neighbors who make disparaging remarks. The youth can offer much to older individuals who are uncomfortable with or intimidated by technology or are id with FamilySearch. Malaki ang maitutulong ng mga kabataan sa mas nakatatanda na hindi komportable o natatakot gumamit ng teknolohiya o hindi pamilyar sa FamilySearch.

When members view the work of salvation as their responsibility alone, it can be intimidating. Kapag inisip ng mga miyembro na kanilang responsibilidad lamang whqt gawain ng kaligtasan, nakakatakot iyon. I felt intimidatedyet I knew from reading Psalm and Matthew10 that God disapproves of using idols in worship ingimidate addressing clergymen with religious titles.

Natakot ako, pero nabasa ko sa Awit at Mateo10 na hindi sang-ayon ang Diyos na sumamba tayo sa mga idolo at tawagin ang mga klerigo gamit ang relihiyosong titulo. We do not have to be intimidated urine smell on carpet how to remove hateful opposers spread lies about us. Hindi tayo kailangang matakot kapag nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa atin ang napopoot na mga mananalansang.

Since internal revolutionaries and external foes would make the secret police a prime target for infiltration, and because the secret intomidate would by necessity have vast powers to blackmail and intimidate other members of the government, another higher intimidaate of secret police must be created to monitor the secret police. Sa pagkakamit ng buong kontrol ib mga lehislatibo at ehekutibong mga sangay ng gobyerno, si Hitler at ang kaniyang mga kaalyansang pampolitika ay nagsagawa ng sistemang pagsupil ng mga natitirang mga kalabang pampolitika.

I can assure you I know from experience that it can be rather intimidating. Tinitiyak ko sa inyo batay sa aking karanasan na medyo nakakatakot nga ito. Scripture power not only intimidates Satan, but it also brings the Spirit into your heart, reassures you, and fortifies you against temptation. Hindi lamang natatakot sa kapangyarihan ng banal na kasulatan si Satanas, kundi pinupuspos din nito ng Espiritu ang inyong puso, muli kayong binibigyan ng katiyakan, at nagpapatatag sa inyo laban sa tukso.

Even school children were subjected to intimidationsome by the Securitate. Kahit ang mga estudyante sa paaralan ay tinatakot din, kung minsan ng mismong Securitate.

My neutral stand led to intimidation and threats against his family. Dahil sa aking neutral na paninindigantinakot at pinagbantaan ang kaniyang how to find profile on facebook. Many of the younger brothers at Bethel were somewhat intimidated by him until they got to know him.

Marami sa intimdate mga kapatid sa Bethel ang sa papaano man intimidste natatakot sa kaniya hanggang sa kanilang whay siya. Intimidated at first what is intimidate in tagalog the assignment, Tom visited the room where he would be making taglog presentation. Natakot noong una sa tungkulin, pinuntahan ni Tom ang silid kung saan niya gagawin ang presentation. Admittedly, an empty page waiting to be filled can be quite intimidating.

Totoo naman na ang pagsusulat sa isang pahinang walang laman ay baka nakatatakot. Simple activities with small groups of friends are usually less wht. Karaniwan nang hindi nakababahala ang simpleng mga gawain kasama ng maliliit na grupo ng mga kaibigan.

Psalm Never will we allow those who hate our Bible message to intimidate us into compromising our faith. Awit Hindi natin kailanman pahihintulutang takutin tayo niyaong mga napopoot sa ating mensahe mula sa Bibliya upang ikompromiso ang ating pananampalataya.

Did he let those self-righteous opposers intimidate him? Natakot ba siya sa mapagmatuwid na mga mananalansang na iyon? I could appreciate that this was discipline based on love, not intimidation. Alam kong ang ganitong kaayusan ay bunga ng itimidate, hindi ng pananakot. Crime by organized criminal groups has expanded to alarming proportions, with particularly serious consequences in terms of physical violence, intimidation and corruption of what is intimidate in tagalog officials.

Ang krimen na ginagawa ng organisadong kriminal na mga grupo ay lumawak sa nakatatakot na kasukat, taglay ang totoong malubhang mga resulta na gaya ng pisikal na karahasan, pananakot at katiwalian ng mga opisyal ng bayan.

Katulad na mga parirala

ano sa tagalog ang intimidate. Tagalog. ano ay isang tagalog Ang takutin. Last Update: Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Add a translation. Get a better translation with 4,,, human contributions. Contextual translation of "intimidate meaning" into Tagalog. Human translations with examples: witty, timfacil, masanghaya, meaning nvm, introspective, ang ibig sabihin. Suriin ang mga pagsasalin ng intimidate 'sa Tagalog. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin intimidate sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika.

Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience. Log in. English Tagalog English. Show algorithmically generated translations. Similar phrases. Examples Add. Despite such intimidation , the brothers continued delivering spiritual food. Sa kabila ng pananakot , patuloy pa ring inihatid ng mga brother ang espirituwal na pagkain. No wonder Moses was not intimidated by Pharaoh! Hindi nga kataka-taka na si Moises ay hindi natakot kay Paraon! Under normal circumstances, his vocalization is far less intimidating : a harsh grating sound —much like the sound of a saw cutting wood.

Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang kaniyang pag-ungol ay hindi nakatatakot : isang magaralgal na tunog —tulad ng tunog ng isang lagareng pumuputol ng kahoy. They may feel intimidated by neighbors who make disparaging remarks. The youth can offer much to older individuals who are uncomfortable with or intimidated by technology or are unfamiliar with FamilySearch.

Malaki ang maitutulong ng mga kabataan sa mas nakatatanda na hindi komportable o natatakot gumamit ng teknolohiya o hindi pamilyar sa FamilySearch. When members view the work of salvation as their responsibility alone, it can be intimidating.

Kapag inisip ng mga miyembro na kanilang responsibilidad lamang ang gawain ng kaligtasan, nakakatakot iyon. I felt intimidated , yet I knew from reading Psalm and Matthew , 10 that God disapproves of using idols in worship and addressing clergymen with religious titles.

Natakot ako, pero nabasa ko sa Awit at Mateo , 10 na hindi sang-ayon ang Diyos na sumamba tayo sa mga idolo at tawagin ang mga klerigo gamit ang relihiyosong titulo. We do not have to be intimidated when hateful opposers spread lies about us. Hindi tayo kailangang matakot kapag nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa atin ang napopoot na mga mananalansang. Since internal revolutionaries and external foes would make the secret police a prime target for infiltration, and because the secret police would by necessity have vast powers to blackmail and intimidate other members of the government, another higher set of secret police must be created to monitor the secret police.

Sa pagkakamit ng buong kontrol ng mga lehislatibo at ehekutibong mga sangay ng gobyerno, si Hitler at ang kaniyang mga kaalyansang pampolitika ay nagsagawa ng sistemang pagsupil ng mga natitirang mga kalabang pampolitika. I can assure you I know from experience that it can be rather intimidating. Tinitiyak ko sa inyo batay sa aking karanasan na medyo nakakatakot nga ito. Scripture power not only intimidates Satan, but it also brings the Spirit into your heart, reassures you, and fortifies you against temptation.

Hindi lamang natatakot sa kapangyarihan ng banal na kasulatan si Satanas, kundi pinupuspos din nito ng Espiritu ang inyong puso, muli kayong binibigyan ng katiyakan, at nagpapatatag sa inyo laban sa tukso. Even school children were subjected to intimidation , some by the Securitate.

Kahit ang mga estudyante sa paaralan ay tinatakot din, kung minsan ng mismong Securitate. My neutral stand led to intimidation and threats against his family. Dahil sa aking neutral na paninindigan , tinakot at pinagbantaan ang kaniyang pamilya. Many of the younger brothers at Bethel were somewhat intimidated by him until they got to know him. Marami sa nakababatang mga kapatid sa Bethel ang sa papaano man ay natatakot sa kaniya hanggang sa kanilang makilala siya. Intimidated at first by the assignment, Tom visited the room where he would be making the presentation.

Natakot noong una sa tungkulin, pinuntahan ni Tom ang silid kung saan niya gagawin ang presentation. Admittedly, an empty page waiting to be filled can be quite intimidating. Totoo naman na ang pagsusulat sa isang pahinang walang laman ay baka nakatatakot. Simple activities with small groups of friends are usually less intimidating. Karaniwan nang hindi nakababahala ang simpleng mga gawain kasama ng maliliit na grupo ng mga kaibigan.

Psalm Never will we allow those who hate our Bible message to intimidate us into compromising our faith. Awit Hindi natin kailanman pahihintulutang takutin tayo niyaong mga napopoot sa ating mensahe mula sa Bibliya upang ikompromiso ang ating pananampalataya.

Did he let those self-righteous opposers intimidate him? Natakot ba siya sa mapagmatuwid na mga mananalansang na iyon?

I could appreciate that this was discipline based on love, not intimidation. Alam kong ang ganitong kaayusan ay bunga ng pag-ibig, hindi ng pananakot. Crime by organized criminal groups has expanded to alarming proportions, with particularly serious consequences in terms of physical violence, intimidation and corruption of public officials.

Ang krimen na ginagawa ng organisadong kriminal na mga grupo ay lumawak sa nakatatakot na kasukat, taglay ang totoong malubhang mga resulta na gaya ng pisikal na karahasan, pananakot at katiwalian ng mga opisyal ng bayan.

5 Comment on post “What is intimidate in tagalog”

  1. Box tv e sites de srteaming usa download. porem os servidores destes aplicativos e box estao muito sobrecarregados e travam bastante

Add a comment

Your email will not be published. Required fields are marked *